Preloader

Statut Stowarzyszenia

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia, Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nr 2 z dnia 04.12.2020 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:
  1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wojownicy Życia” z siedzibą w Starym Mieście,
  2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
  4. Walne Zgromadzenie Członków – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  5. Statucie – należy przez to rozumieć obowiązujący Statut Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi  Zgromadzeniami Członków.
 4. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków wybieranych przez Walne

    Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenia Członków głosuje za tym, który z członków Zarządu pełni funkcję Przewodniczącego, Sekretarza, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może przyjąć do swego składu nowego członka na miejsce tego, który ustąpił w czasie kadencji (50% składu).
 4. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 5.  Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
 6.  Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie.

II. Zakres działania członków Zarządu.

Przewodniczący

 1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Kieruje działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami zarządu.
 3. Zatwierdza operacje finansowe.
 4. Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 5. Przyjmuje do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwołuje.
 6. Przewodniczy zebraniom Zarządu.
 7. Nadzoruje i koordynuje realizację programu działalności Stowarzyszenia.
 8. Kieruje przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia Członków.
 9. Przygotowuje na zebrania Zarządu materiały i dokumenty związane z działaniem Stowarzyszenia.

  Sekretarz

 1. Przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia
 2. Prowadzenie Rejestru Członków Stowarzyszenia
 3. Prowadzenie Dziennika Uchwał,
 4. Przechowywanie dokumentacji
 5. Przedstawianie Zarządowi informacji na temat aktualnej liczby członków Stowarzyszenia,
 6. Inne zadania powierzone przez Prezesa.

  Skarbnik

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. Sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich Komisji Rewizyjnej, a także Zarządowi Stowarzyszenia
 3. Kontrola terminowości opłacania składek członkowskich
 4. Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej,
 5. Inne zadania powierzone przez Prezesa.

Deklaracja członkowska

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.